شیوه نامه ثبت نام و آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی

 

ارسال شیوه نامه

 شیوه نامه ثبت نام و تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی (روزانه، بزرگسالان، داوطلبان آزاد)

الف: نوبت اول" روزانه"

ب: نوبت دوم "بزرگسالان"

ج: موارد خاص مربوط به داوطلبان آزاد " متفرقه":

د: موارد مربوط به آزمون تغییر رشته دانش آموزان متقاضی ورود به دوره پیش دانشگاهی در رشته غیر متناظر " موضوع ماده 36 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی"

هـ: سایر موارد


 
 

وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزشی

 

شماره: 10/1/425                                 تاریخ: 20/3/81                                    پیوست: دارد

  

از: دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

به: سازمان آموزش و پرورش استان

موضوع: شیوه نامه ثبت نام و آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی

 

احتراماً به پیوست شیوه نامه ثبت نام و آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به مناطق تابعه و مراکز آموزش پیش دانشگاهی ارسال شود. /ش 6/3

 

 

علی محمد عزیزی

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

 

 

 شیوه نامه ثبت نام و تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی

(روزانه، بزرگسالان، داوطلبان آزاد)

 

مراکز آموزش پیش دانشگاهی برای هر سال تحصیلی از تمامی متقاضیان تحصیل واجد شرایط در رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر در دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تا پایان شهریور ماه در یکی از شاخه های متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش فارغ التحصیل می شوند بر اساس آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی " موضوع بخشنامه شماره 20114/400 مورخ 20/2/79" و ضوابط ذیل پذیرش می نمایند.

 

الف: نوبت اول" روزانه"

1-   پذیرش برای مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه صرفاً از فارغ التحصیلان خرداد و شهریور ماه سال تحصیلی قبل برابر معدلهای تعیین شده و سایر ضوابط انجام می شود.

1/1- از فارغ التحصیلان دی ماه به شرط عدم ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی قبل در دوره پیش دانشگاهی با رعایت سایر ضوابط پذیرش انجام می شود.

1/2- دانش آموزانی که به علت بیماری و یا علل دیگر در زمان ثبت نام نمی توانند در مراکز آموزش پیش دانشگاهی حاضر شوند باید توسط ولی خود در موعد مقرر ثبت نام شوند.

1/3- دانش آموزان شاخه کاردانش که دروس مهارتی خود را خارج از آموزش و پرورش می گذرانند برای ارائه گواهی فارغ التحصیلی تا پایان مهرماه فرصت خواهند داشت، این قبیل دانش آموزان با اخذ تعهد و به صورت مشروط ثبت نام خواهند کرد و در صورتی که موفق به اتمام دروس مهارتی و ارائه گواهی پایان دوره تا تاریخ مذکور نشوند از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل می آید.

1/4- دانش آموزانیکه معدل کتبی نهایی " شاخه نظری و فنی و حرفه ای" یا معدل کل شاخه کاردانش و برخی از رشته های فنی  حرفه ای که امتحانات نهایی ندارند" آنان کمتر از حداقل معدل تعیین شده باشد، دیپلمه های سنوات قبل و دیپلمه های فاقد معدل می توانند با رعایت سایر مقررات در مراکز آموزش پیش دانشگاهی نوبت دوم " بزرگسالان" یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند.

2-   حداقل معدلهایی که به استناد بخشنامه شماره 20164/400 مورخ 10/8/79 از سیستم رایانه ای " پیشرو" بر اساس معدل کتبی امتحانات نهایی فارغ التحصیلان دوره متوسطه در هر سال دریافت گردیده به عنوان ضابطه پذیرش دانش آموزان برای ورود به مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه تعیین و برای سال تحصیلی به بعد، ملاک عمل خواهد بود.

2/1- حداقل معدل برای ورود به دوره پیش دانشگاهی رشته هنر روزانه 14 می باشد.

2/2- در رشته هایی از شاخه های فنی و حرفه ای که امتحانات نهایی برگزار می شود و همچنین کلیه رشته های شاخه کاردانش معدل کل به جای معدل کتبی امتحانات نهایی ملاک عمل می باشد.

2/3- کلیه دانش آموزان ایثارگر و شاهد با رعایت سایر ضوابط و شرایط و بدون توجه به حداقل معدل با ارائه گواهی مربوط می توانند در مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه ثبت نام کنند.

2/4- دانش آموزان استثنایی در صورت عدم امکان حضور در مراکز آموزش پیش دانشگاهی بزرگسالان با معرفی کتبی اداره آموزش و پرورش استثنایی و بدون توجه به حداقل معدل و با رعایت سایر ضوابط و شرایط می توانند در مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه ثبت نام کنند.

2/5- به منظور تعیین حداقل معدل قابل پذیرش در هر سال تحصیلی لازم است ضمن به اجرا گذاشتن بندهای 12 و 2 و 3 و 4و و 5 و 6 و 7 بخشنامه شماره 20164/400 10/8/79 بر اساس معدل کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان در هر سال تحصیلی حداقل معدل قابل پذیرش به تفکیک منطقه، جنس و رشته تعیین و سازمان آموزش و پرورش استان با توجه به نظارتی که بر اجرای این فرایند دارد نمرات را تایید و حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال یک نسخه از نتایج استخراج شده از رایانه هر منطقه را به دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی ارسال کند تا پس از بررسی توسط این دفتر، به سازمان آموزش و پرورش استان جهت اعلام به مناطق تابعه ابلاغ گردد.

2/6- فارغ التحصیلان مناطقی که فاقد مرکز آموزش پیش دانشگاهی یا رشته مورد نظر هستند می توانند با رعایت حد نصاب معدل منطقه خود در سایر مراکز آموزش پیش دانشگاهی ثبت نام نمایند.

3-   هر داوطلب منحصراً در منطقه/ ناحیه ای که دیپلم گرفته برای مرکز پیش دانشگاهی همان منطقه / ناحیه پذیرش خواهد شد و انتقال افراد قبل و یا در طول سال تحصیلی به سایر مناطق برابر ضوابط و پس از ثبت نام و بر اساس فرم انتقال صورت می پذیرد.

3/1- دانش آموزی که معدل کتبی امتحانات نهایی وی حداقل 14 باشد می تواند با ارائه مدارک مربوط در مرکز آموزش پیش دانشگاهی منطقه مقصد و ثبت نام و ادامه تحصیل دهد و ضرورت ندارد در مرکز آموزش پیش دانشگاهی مبدا ثبت نام و فرم انتقال تکمیل نماید.

3/2-  ثبت نام از دانش آموزانیکه متقاضی تحصیل در مرکز پیش دانشگاهی غیر انتفاعی سایر مناطق می باشند در صورتی که شرط حد نصاب معدل منطقه مقصد را داشته باشد در منطقه مقصد بلا مانع می باشد.

4-   آن گروه از فارغ التحصیلان دوره متوسطه که متقاضی ورود به رشته غیر متناظر با دیپلم خود می باشند علاوه بر سایر ضوابط باید در امتحانات تغییر رشته دروس مربوط شرکت نموده و از کلیه دروس نمره قبولی کسب نمایند.

4/1- فارغ التحصیلان رشته های غیر متناظر برای ورود به رشته علوم و معارف اسلامی باید علاوه بر قبولی در دروس تغییر رشته شرایط تحصیل در واحد آموزشی مربوط را نیز داشته باشند .

5-     مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز به شرح زیر است:

5/1- تصویر صفحه اول شناسنامه که با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش آموزی که به سن 15 سال تمام رسیده است عکس دار باشد.

5/2- عکس 4 3 به تعداد مورد نیاز

5/3- گواهی موقت قبولی پایان تحصیلات دوره متوسطه

5/4- کارنامه کامپیوتری دوره متوسطه

5/5- گواهی مربوط به معدل کتبی دروس نهایی سال سوم متوسطه

5/6- گواهی قبولی مربوط به امتحانات تغییر رشته برای متقاضیان ورود به یکی از رشته های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی غیر متناظر با رشته تحصیلی آنان در دوره متوسطه

5/7- گواهی مربوط به دانش آموزان شاهد و ایثارگر واجد شرایط از مراجع ذیربط

 

ب: نوبت دوم "بزرگسالان"

6-   کلیه داوطلبان که برابر مقررات موفق به اخذ مدرک دیپلم در یکی از شاخه های " نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش" می شوند و شرایط تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی روزانه " نوبت اول" را ندارد یا شرایط را داشته ولی تمایل به تحصیل در مراکز روزانه را ندارد می توانند با رعایت ضوابط و مقررات در مراکز آموزش پیش دانشگاهی نوبت دوم " بزرگسالان" در رشته مربوط ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

6/1- ارائه تمامی مدارک مورد نیاز بند 5 به جز بندهای 5/5 و 7/5 به منظور ثبت نام در مراکز پیش دانشگاهی نوبت دوم بزرگسالان الزامی است. بدیهی است داوطلبان آزادی که قصد ادامه تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی نوبت دوم در رشته غیر متناظر با دیپلم خود را دارند نیز ملزم به ارائه مدرک موضوع بند 6-5 می باشند.

6/2- دانش آموزی که دفترچه آماده به خدمت " بدون مهر غیبت" گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیمسال تحصیلی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در همان نیمسال تحصیلی در مراکز آموزش پیش دانشگاهی نوبت دوم ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد.

7-   دانش آموزی که پس از یک سال تحصیل موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره پیش دانشگاهی نشود در هر نیمسال می تواند حداکثر 12 واحد درس انتخاب کند این قبیل افراد باید در نیمسال اول تمامی دروس باقیمانده از نیمسال اول و در صورت امکان دروس نیمسال دوم را انتخاب کند و چنانچه در امتحانات پایانی نیمسال اول موفق به کسب نمره قبولی نشود می تواند در امتحانات جبرانی اسفندماه و جبرانی تیرماه دروس مذکور شرکت کند.

 

ج: موارد خاص مربوط به داوطلبان آزاد " متفرقه":

به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل آن دسته از فارغ التحصیلان دوره متوسطه که شرایط تحصیل در مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه با بزرگسالان را احراز نکرده اند و یا تمایل به تحصیل در این مرکز را ندارند اجازه داده می شود به صورت متفرقه و بدون حضور در کلاس برابر ضوابط و شرایط ذیل در مراکز آموزش پیش دانشگاهی تعیین شده در موعد  مقرر ثبت نام و در امتحانات مربوط شرکت کنند.

8-   ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو واحد از مراکز آموزش پیش دانشگاهی بزرگسالان تابعه به تفکیک جنس نسبت به ثبت نام از داوطلبان آزاد واجد شرایط اقدام نماید.

8/1- مناطق و نواحی آموزشی  فاقد مرکز آموزش پیش دانشگاهی بزرگسالان باید دو واحد از مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه دولتی را به تفکیک جنس جهت ثبت نام داوطلبان آزاد اختصاص دهند.

8/2- حداکثر واحد انتخابی داوطلبان آزاد در دوره پیش دانشگاهی  در هر نیمسال 12 واحد می باشد.

8/3- مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان که از داوطلبان آزاد ثبت نام کرده است و در صورت تمایل داوطلبان می توانند نسبت به تشکیل کلاسهای تکدرس و تقویتی " بر اساس دستورالمل ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه" برای آنان اقدام نمایند.

8/4- برنامه امتحانات و سئوالات امتحانی داوطلبان آزاد مطابق برنامه امتحانی و سئوالات مرکز آموزش پیش دانشگاهی که داوطلب در آن مرکز ثبت نام کرده است خواهد بود و همچنین کلیه امور مربوط به ثبت نام امتحانات و اعلام نتیجه داوطلبان آزاد به عهده مرکز مذکور می باشد.

8/5- موعد ثبت نام در نیمسال اول و دوم توسط سازمان آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام می شود و لازم است موعد ثبت نام و مکانهای ثبت نام از داوطلبان آزاد به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان برسد.

8/6- برای داوطلبان آزاد دوره پیش دانشگاهی شرط سنی وجود ندارد و ثبت نام از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط مجاز است.

8/7- ثبت نام افراد مشمول نظام وظیفه به صورت داوطلب آزاد و شرکت آنان در امتحانات با رعایت سایر شرایط بلامانع است لیکن از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشند.

8/8- تحویل کلیه مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و ترک تحصیل کنندگان و همچنین داوطلبان آزاد به جز اصل گواهینامه دیپلم دوره متوسطه و اصل گواهی نامه پایان دوره پیش دانشگاهی در برابر اخذ رسید بلامانع است. اصل گواهینامه دیپلم دوره متوسطه و اصل گواهی نامه پایان دوره پیش دانشگاهی مشمولان صرفاً پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه آنان قابل تحویل می باشد.

8/9- لازم است برای داوطلبان آزاد ثبت نام شده، دفتر آمار، دفتر امتحانات و ... مجزا اختصاص داده شود و این مدارک در مرکز آموزش پیش دانشگاهی که ثبت نام کرده و امتحان برگزار نموده است نگهداری شود.

8/10- امتحان داوطلبان آزاد در هر منطقه آموزشی در رشته هایی برگزار می شود که آن رشته ها در مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه یا بزرگسالان همان منطقه موجود باشد.

 

د: موارد مربوط به آزمون تغییر رشته دانش آموزان متقاضی ورود به دوره پیش دانشگاهی در رشته غیر متناظر " موضوع ماده 36 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی"

9-   جدول عناوین دروس مواد آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی برابر رای صادره در دویست و هشتاد و سومین جلسه کمسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ( موضوع بخشنامه 400775-8/2/81) می باشد.

9/1- در هر شهرستان / منطقه /ناحیه یک واحد آموزشی پسرانه و یک واحد آموزش دخترانه برای ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون تغییر رشته تعیین و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع فارغ التحصیلان و دانش آموزان سال سوم متوسطه رسانده شود.

9/2- ثبت نام از متقاضیان در دهه اول مرداد و امتحانات مربوط با برنامه امتحانی و سئوالات هماهنگ که از طرف اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همه ساله ابلاغ می گردد. در نیمه دوم مرداد ماه برگزار خواهد شد. لازم است مناطق نواحی و شهرستانهای برابر آمار داوطلبان شرکت کننده در امتحانات تغییر رشته به تفکیک جنس نسبت به تعیین حوزه یا حوزه های اجرا اقدام کرده و امور مربوط به تصحیح اوراق را در یک حوزه مطابق دستورالعمل امتحانات نهایی سال سوم انجام دهند.

9/3- ضوابط پرداخت هزینه های مربوط به برگزاری امتحانات تغییر رشته مطابق امتحانات نهایی سال سوم متوسطه خواهد بود.

9/4- متقاضیان شرکت در آزمون تغییر رشته باید به ازاء هر درس برابر تعرفه داوطلبان آزاد امتحانات نهایی سال سوم متوسطه هزینه مربوط را پرداخت نمایند.

9/5- اوراق امتحانی حداکثر تا اول شهریور ماه توسط حوزه ها، تصحیح و بر اساس نتایج امتحانات برای هر یک از متقاضیان فرم مربوط را در سه نسخه تکمیل و پس از مهر و امضاء، نسخه اول به متقاضی تحویل، نسخه دوم به واحد آموزشی مربوط " محل تحصیل یا اخذ دیپلم" ارسال و نسخه سوم در حوزه تصحیح بایگانی خواهد شد.

9/6- بر اساس تبصره ماده 36 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی " ابلاغی طی شماره 20219/400- 29/7/80 شرکت متقاضیان در امتحانات نهایی تغییر رشته همزمان با امتحانات نهایی در پایان نیمسال اول " دی ماه" و با موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه و ناحیه / شهرستان بلامانع است و کلیه امور اجرایی مربوط همانند امتحانات تغییر رشته در تابستان انجام می پذیرد.

9/7- نمره قبولی در دروس طراحی 1 و مبانی هنرهای تجسمی، در امتحانات تغییر رشته دوازده و در سایر دروس 10 می باشد.

 

هـ: سایر موارد

10-  ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول نظام وظیفه عمومی که در زمان مشمولیت ترک تحصیل داشته است به عنوان دانش آموز دوره پیش دانشگاهی " روزانه و بزرگسال" مجاز نیست و صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی، ادامه تحصیل وی بلامانع است.

10/1- فارغ التحصیلان دوره متوسطه در رشته های هنر شاخه فنی و حرفه ای که متقاضی ورود به رشته هنر می باشند چنانچه در دوره متوسطه از برخی از دروس تغییر رشته " مبانی هنرهای تجسمی 2 با کد درس 3343 یا 3507، یا مبانی هنرهای تجسمی با کد درس 3431 طراحی 2 با کد 3344 یا 3528 طراحی 1 با کد درس 3662 تاریخ هنر ایران با کد  3346 یا 3432 و تاریخ هنر جهان با کد درس 3651 یا 3433" دارای نمره قبولی  باشند نمره آن دروس به جای امتحانات تغییر رشته ملحوظ می شود و این قبیل فارغ التحصیلان باید در امتحانات تغییر رشته دروس فوق الذکر که در دوره متوسطه نگذرانده اند شرکت و نمره قبولی کسب کنند.

10/2- میزان مبلغ دریافتی از کلیه دانش آموزان بابت بیمه حوادث و درمان متعاقباً برابر شیوه نامه اداره کل تعاون و تامین اجتماعی به کلیه سازمانهای آموزش و پرورش استانها ابلاغ خواهد شد.

10/3- در اجرای تبصره ماده 2 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی بخشنامه شماره 32/1/475-14/9/1380 ملاک عمل خواهد بود.