شیوه نامه تطبیق کارنامه های دانش سرا و حوزه های علمیه

 

شیوه نامه تطبیق کارنامه های دانش سراهای تربیت معلم با دروس شیوه سالی واحدی

 شیوه نامه ادامه تحصیل طلاب حوزه علمیه

جدول دروس پایه های اول و دوم و سوم رشته ادبیات و علوم انسانی ویژه طلاب علوم دینی

تطبیق و معادل سازی دروس

نحوه ادامه تحصیل طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی

تلفیق

موارد متفرقه: (رویه های دویست و نود و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/81 )

 

      جمهوری اسلامی ایران                                       شماره: 36/473

      وزارت آموزش و پرورش                                       تاریخ : 1/10/80

معاونت آموزشی

شیوه نامه تطبیق کارنامه های دانش سرا و حوزه های علمیه     

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 36/473

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : 1/10/80

معاونت آموزشی

 

پیوست: -

بسمه تعالی

 

از معاونت آموزشی

به اداره کل آموزش و پرورش استان

موضوع : شیوه نامه تطبیق کارنامه های دانشسراهای تربیت معلم با دروس شیوه سالی واحدی

 

با احترام

پیرو شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف آموزش متوسطه با دروس دوره سه ساله متوسطه سالی واحدی (موضوع بخشنامه شماره 20196/400 29/3/80 ) در رابطه با تطبیق کارنامه های دانشسراهای تربیت معلم مراتب ذیل جهت اطلاع و اقدام اعلام می شود.

1-   افرادی که با داشتن گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا قبولی پایه سوم دوره 6 ساله آموزش متوسطه (سیکل اول) وارد دانشسراهای تربیت معلم (دانشسراهای مقدماتی، تربیت معلم روستایی، دانشسراهای عشایری ، تربیت معلم 2 ساله و 4 ساله) شده باشند و در استخدام آموزش وپرورش باشند،   می توانند بر اساس رأی صادره در ششصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/3/79 و شیوه نامه های مربوط در امتحانات سال سوم یکی از رشته های نظری و یا در شاخه های کاردانش برابر مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

2-   کارنامه های افراد موضوع بند یک شیوه نامه چنانچه در استخدام آموزش و پرورش نباشند برابر ضوابط ذیل با دروس سالی واحدی تطبیق خواهد شد.

1-2- دارنده کارنامه قبولی سال اول دانشسراهای فوق الذکر قبول پایه اول شناخته می شوند و همانند دانش آموزان موضوع بند (1-3) شیوه نامه تطبیق فوق الذکر می توانند ادامه تحصیل دهند.

2-2- دارنده کارنامه قبولی سال دوم دانشسراهای تربیت معلم فوق الذکر قبول پایه دوم شناخته می شوند و همانند دانش آموزان موضوع بند 2-3 شیوه نامه فوق الذکر می توانند ادامه تحصیل دهند.

3-2 دارندگان کارنامه قبولی سال سوم دانشسراهای تربیت معلم 4 ساله مذکور قبول پایه سوم شناخته می شوند و همانند افراد موضوع بند 3-3 شیوه نامه تطبیق فوق الذکر می توانند ادامه تحصیل دهند.

3-   افرادی که با داشتن کارنامه قبولی پایه دوم دوره 4 ساله متوسطه وارد دانشسراهای مقدماتی 2 ساله شده اند و دارای کارنامه قبولی سال اول دانشسرای مذکور باشند به عنوان قبول پایه سوم شناخته می شوند و می توانند همانند افراد موضوع بند 3-3 شیوه نامه تطبیق فوق الذکر ادامه تحصیل دهند ./ش

  

علی اصغر فانی

معاون آموزشی

  

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 38/473

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : 11/10/80

معاونت آموزشی پیوست: دارد

بسمه تعالی

 

 

 

از: معاونت آموزشی

به سازمان آموزش و پرورش استان

موضوع: شیوه نامه ادامه تحصیل طلاب حوزه علمیه

  

با احترام در اجرای رأی صادره در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14/1/72 به پیوست شیوه نامه ادامه تحصیل طلاب حوزه علمیه در رشته ادبیات و علوم انسانی دوره متوسطه بر اساس دروس سالی واحدی جهت اطلاع و اقدام ایفاد می گردد. /ش26/9

 

  

علی اصغر فانی

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

 

شیوه نامه ادامه تحصیل طلاب حوزه های علمیه در رشته ادبیات و علوم انسانی دوره متوسطه

(بر اساس دروس سالی واحدی)

 

با استناد به بند (ب) رأی صادره در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14/1/72 طلاب حوزه های علمیه که دارای مدرک قبولی پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی هستند می توانند با رعایت ضوابط ذیل در رشته ادبیات و علوم انسانی دوره متوسطه به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند.

1-  طلاب حوزه های علمیه که تمایل به تحصیل در دوره متوسطه را دارند باید از یکی از مراجع ذیل معرفی نامه کتبی مبنی بر حداقل یک سال تحصیلی در حوزه را ارائه نماید.

الف: شورای مدیریت حوزه های علمیه مراکز استانها

ب: دفتر تبلیغاتی اسلامی قم

ج: جامعه الزهرا قم

د: مرکز جهانی علوم اسلامی

 

2-  طلاب مذکور برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات و علوم انسانی نیازی به هدایت تحصیلی ندارند لیکن چنانچه بخواهند در سایر رشته ها ادامه تحصیل دهند می باید برابر مقررات و همانند سایر دانش آموزان در رشته مربوط ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

 

3- افرادی که گواهی مبنی بر یک سال تحصیل در حوزه را ارائه نمایند باید دروس مندرج در جدول شماره 1 (دروس پایه اول) را با رعایت سقف واحدهای مجاز (حداکثر 17 واحد در هر سال) انتخاب نموده و امتحان دهند.

تبصره: چنانچه طلاب مذکور در زمان تحصیل در حوزه از دروس مندرج در جدول شماره 1/1 (دروس صرف ساده- بحث توحید از کتابهای آموزش عقاید مصباح، باب حادی عشر شرح جدید) نمره ماده قبولی (حداقل 10) را کسب نموده باشند نمرات درس مذکور حسب مورد به ترتیب جایگزین نمرات دروس معادل _دروس عربی (1) تعلیمات دینی وقرآن (1) ) می شود و دروس فوق الذکر بعنوان دروس گذرانده شده از آنان پذیرفته می شود.

 

4- افرادی که گواهی مبنی بر دوسال تحصیل در حوزه را ارائه نمایند باید ابتدا دروس جدول شماره 2 (دروس پایه دوم) و دروس جدول 3/1 (دروس غیرپيوسته پایه اول)را با رعايت سقف واحدهای  مجاز (تعداد 17 واحد در هر نیمسال) انتخاب نموده و امتحان دهند.

تبصره 1- طلاب مذکور چنانچه از دروس مندرج در جدول شماره 1/2 (دروس دارای معادل حوزوی پایه دوم) و جدول شماره 2/2 (دروس پیوسته پایه دوم) نمره قبولی کسب نمایند و یا از آنان پذیرفته شده باشد. این نمرات عیناً برای دروس مربوط (این دروس در جدول با علامت مشخص شده است.) در جداول شماره 1/1 و 2/1 (دروس پیوسته پایه اول) نیز منظور خواهد شد.

تبصره2- چنانچه طلاب مذکور در زمان تحصیل در حوزه از دروس مندرج در جدول شماره 1/2 (دروس سیوطی- بحث نبوت و امامت از کتابهای آموزش عقاید مصباح باب حادی عشر، شرح جدید) نمره نصاب قبولی (حداقل 10) را کسب نموده باشند. این نمرات حسب مورد و به ترتیب جایگزین نمرات دروس معادل (دروس عربی (2) تعلیمات دینی و قرآن (2)) خواهد شد و دروس مذکور بعنوان دروس گذرانده شده از آنان پذیرفته می شود.

 

5- طلاب حوزه های علمیه که گواهی مبنی بر سه سال تحصیل در حوزه را ارائه نمایند باید ابتدا دروس جدول شماره 3 (دروس پایه سوم) و دروس جدول شماره 3/1 و 3/2 را با رعایت سقف واحدهای مجاز (حداکثر 17 واحد در هر نیمسال ) انتخاب نموده و امتحان دهند.

تبصره1- چنانچه طلاب از دروس مندرج در جدول شماره 1/3 (دروس دارای معادل حوزوی پایه سوم) و جدول شماره 2/3 (دروس پیوسته پایه سوم) نمره قبولی کسب نمایند و یا از آنان پذیرفته شده باشد این نمرات عیناً برای دروس مربوط در جدول شماره 1/2 و 2/2 و 1/1 و 2/1 (دروس پیوسته پایه های اول و دوم) نیز منظور خواهد شد.

تبصره2- چنانچه طلاب مذکور زمان تحصیل در حوزه از دروس مندرج در جداول شماره 1/3 (دروس مغنی- بحث معاد از کتابهای آموزش عقاید مصباح، باب حادی عشر شرح تجرید- منطق مظفر یا حاشیه ملا عبدالله) نمره نصاب قبولی (حداقل 10) را کسب نموده باشند این نمرات حسب مورد و به ترتیب جایگزین نمرات دروس معادل دروس عربی(3) ویژه علوم انسانی تعلیمات دینی و قرآن (3)- فلسفه و منطق) خواهد شد و دروس مذکور به عنوان دروس گذرانده شده از آنان پذیرفته می شود.

 

6-  طلاب فوق الذکر برای فارغ التحصیل شدن با در نظر گرفتن موارد 96 واحد درسی مربوط به رشته ادبیات و علوم انسانی را با موفقیت بگذرانند. لذا چنانچه پس از اجرای موارد فوق الذکر هر یک از دروس این رشته باقی مانده باشد، لازم است این دروس را با رعایت سایر شرایط انتخاب نموده و بگذرانند

 

7-   برای طلاب رعایت ضوابط پیش نیاز دروس ضرورت ندارد.

 

8- این قبیل طلاب همانند سایر داوطلبان آزاد از انتخاب و گذراندن درس تربیت بدنی و دروس انتخابی معاف هستند لذا لازم است معادل واحدهای این دروس از دروس سایر رشته ها انتخاب نموده و بگذرانند.

 

9-  در سایر موارد ضوابط تحصیل افراد فوق مطابق فصل ششم آیین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور (به شماره 20140/400-23/6/79) و سایر مقررات داوطلبان آزاد می باشند.

 

10- به طلاب علوم دینی که برابر ضوابط این شیوه نامه موفق به گذراندن کلیه دروس رشته ادبیات و علوم انسانی شوند گواهینامه پایان دوره سه ساله متوسطه اعطاء می شود.

 

11- این شیوه نامه از سال تحصیلی 82-81 قابل اجرا می باشد و از سال تحصیلی مذکور استفاده از شیوه نامه ثبت نام حوزه های علمیه بر اساس دروس نیم سالی واحدی به شماره 5152/473- 5/5/76 برای افراد جدید الورود مجاز نمی باشد.

 

 

جدول دروس پایه های اول و دوم و سوم رشته ادبیات و علوم انسانی ویژه طلاب علوم دینی

 

جدول شماره 1

مواد درسی پایه اول

جدول شماره 2

مواد درسی پایه دوم

جدول شماره 3

مواد درسی پایه سوم

 

جدول شماره 1/1 (دروس دارای معادل حوزوی)

 

جدول شماره 1/2 (دروس دارای معادل حوزوی)

 

جدول شماره 1/3(دروس دارای معادل حوزوی)

 

عنوان درس

دروس معادل حوزوی

 

عنوان درس

دروس معادل حوزوی

 

عنوان درس

دروس معادل حوزوی

 

عربی (1)

صرف ساده

 

عربی (2) ویژه علوم انسانی

سبوطی

 

عربی (3) ویژه علوم انسانی

مغنی

 

تعلیمات دینی و قرآن (1)

بحث توحید از کتابهای آموزش عقاید مصباح باب حادی عشر شرح تجرید

 

تعلیمات دینی و قرآن (2)

بحث نبوت و امامت از کتابهای آموزش عقاید مصباح باب حادی عشر شرح تجرید

 

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بحث معاد از کتابهای آموزشی عقاید مصباح باب حادی عشر شرح تجرید

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفه و منطق

منطق مظفر

یا حاشیه ملا عبدالله

 

جدول شماره 2/1 (دروس پیوسته)

 

جدول شماره 2/2 (دروس پیوسته)

 

جدول شماره 2/3 (دروس پیوسته)

 

عنوان درس

 

عنوان درس

 

عنوان درس

 

ادبیات فارسی (1)

ادبیات فارسی (2)

ادبیات فارسی تخصصی

 

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (2)

زبان فارسی تخصصی

 

زبان خارجی (1)

زبان خارجی (2)

زبان خارجی (3)

 

 

 

جامعه شناسی (1)

جامعه شناسی (2)

 

 

جغرافیا (1)

جغرافیا (2)

 

 

تاریخ ایران و جهان (1)

تاریخ ایران و جهان (2)

 

 

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)

 

جدول شماره 3/1 (دروس غیر پیوسته)

 

جدول شماره 3/2 (دروس غیر پیوسته)

 

جدول شماره 3/3 (دروس غیر پیوسته)

 

عنوان درس

 

عنوان درس

 

عنوان درس

 

ریاضی (1)

 

آمار و مدلسازی

 

ریاضی (ویژه علوم انسانی)

 

فیزیک (1) و آزمایشگاه

 

اقتصاد

 

روانشناسی

 

شیمی (1) و آزمایشگاه

 

آمادگی دفاعی

 

آرایه های ادبی

 

مطالعات اجتماعی

 

 

 

 

 

علوم زیستی و بهداشت

 

تذکر1- دروس دارای معادل حوزوی (دروس مندرج در جدولهای 1/1 و 2/1 و 3/1) دروسی هستند که اگر طلاب در زمان تحصیل در حوزه از این دروس نمره قبولی کسب نموده باشند لزومی به گذراندن آنها نمی باشد و نمرات دروس حوزوی مربوط به جای نمرات این دروس نیز منظور خواهد شد.

تذکر2- دروس پیوسته (دروس مندرج در جدولهای 2/1 و 2/2 و 3/2) دروسی هستند که اگر طلاب از آنان نمره قبولی کسب نمایند لزومی به گذراندن دروس مربوط پایه یا پایه های قبل را ندارند . نمرات این دروس عیناً برای دروس مربوط پایه یا پایه های پایین تر نیز منظور خواهد شد.

تذکر3- دروس غیر پیوسته (دروس مندرج در جدولهای 3/1 و 3/2 و 3/3) دروسی هستند که می باید طلاب کلیه این دروس را بگذرانند.

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 38/473

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : 11/10/80

معاونت آموزشی پیوست: دارد

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

شماره: 2583

تاریخ: 21/5/83

 

از: دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

به: دبیر خانه شورای عالی آموزش وپرورش

موضوع: تطبیق و معادل سازی دروس

 

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه شماره 8/1982/120 مورخ 27/4/83، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسات مشترک آن دبیرخانه محترم، تبصره ای به شرح زیر به مصوبه جلسه 658 مورخ 22/10/79 شورایعالی آموزش و پرورش در مورد نحوه ادامه تحصیل طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی اضافه شود.

تبصره: طلابی که داوطلب شرکت در امتحانات رشته علوم و معارف اسلامی هستند در صورتیکه هر یک از دروس دوره کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی (مصوبه سیصدو هفتادو سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی) را گذرانده باشند از امتحان درس با دروس معادل آن بر اساس جدول زیر معاف خواهند شد و نمره آن دروس بجای دروس معادل ملحوظ می گردد.16/835/ف

 

ردیف

دروس دوره کارشناسی

فرهنگ و معارف اسلامی

دروس معادل در رشته

علوم و معارف اسلامی

1

نحو (1) + نحو (2)

عربی (3) ویژه معارف

2

علوم قرآنی

تفسیر و علوم قرآنی (2)

3

فلسفه اسلامی + منطق

فلسفه و منطق

4

تاریخ اسلام (1) + تاریخ اسلام (2)

تاریخ اسلام (2)

5

عقاید (2)

اصول عقاید (2)

6

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی (2)

اخلاق (2)

7

روش تبیلغ (1) خطا به

فن سخنوری

8

تربیت بدنی (2)

تربیت بدنی (3)

9

زبان خارجی (1)

زبان خارجی (3)- انگلیسی

 

علی زرافشان

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

 

 

دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

شماره: 10749/2/423

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: -

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : -

شورای عالی آموزش و پرورش پیوست: -

بسمه تعالی

 

رای صادره در ششصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 22/10/79

نحوه ادامه تحصیل طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی

 

به طلاب غیر ایرانی جهانی علوم اسلامی اجازه داده می شود با ارائه معرفی نامه از مرکز مذکور بدون داشتن مدارک تحصیلی سنوات قبل در سال سوم متوسطه یکی از رشته های نظری به صورت داوطلب آزاد ثبت نام کنند و با سایر مقررات در امتحانات شرکت نمایند.

 

 

حسین مظفر

رئیس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش

 

شماره: 8/3149/120

مورخ: 28/10/1379

 

 

رونوشت: جهت استحضار معاونت محترم آموزشی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند به ادارات، دفاتر و مراجع ذیربط ابلاغ شود.

 

 

هادی عزیرزاده

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

گیرندگان رونوشت: جهت اطلاع معاونت محترم پرورشی و تربیت بدنی/ برنامه ریزی و نیروی انسانی/ اداری و مالی/ حقوقی و مجلس و امور املاک/ مشارکتهای مردمی و شاهد و ایثارگر/ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور/ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان/ نهضت سوادآموزش/ دفتر وزارتی/ اداره کل روابط عمومی/ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی/ سازمان بازرسی کل کشور/ دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات/ پژوهشکده تعلیم و تربیت/ انجمن اولیاء و مربیان/ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران/ مرکز جهانی علوم اسلامی.

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 13421/2/423

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : 20/7/83

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی پیوست: -

بسمه تعالی

 

 

 

از: دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

به: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

موضوع: تطبیق

 

 

 

با احترام، عطف به نامه شماره 57034/410 24/6/83 در خصوص وضعیت تحصیل دانش آموز محمد حسن سلیمانی جوئیانی به اطلاع می رساند: طلاب دینی می توانند با استفاده از شیوه نامه طلاب در رشته ادبیات و علوم انسانی به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند و یا به صورت عادی همانند سایر دانش آموزان دوره متوسطه ادامه تحصیل دهند و تلفیق آنها مجاز نمی باشد./ الف15/7

 

  

علی محمد عزیزی

مدیر کل آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

 

   

رونوشت: واحد 2/423

 

  

جمهوری اسلامی ایران شماره: 8/6093/20

وزارت آموزش و پرورش تاریخ : 29/10/81

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی پیوست: -

بسمه تعالی

 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فانی

معاون محترم آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

سلام علیکم

با احترام کمیسیون خاص و امور ایثارگران شورای عالی آموزش و پرورش پس از بحث و بررسی برای حل برخی از مشکلات دانش آموزان رویه هایی به شرح زیر تعیین کرد که در دویست و نود و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/81 به تایید رسید. اعمال رویه های فوق پس از بررسی اسناد و مدارک توسط کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه و صدور رای توسط کمیسیون مذکور ممکن خواهد بود.

1-   به افرادی که کارنامه دوره چهار ساله متوسطه آنان با شیوه نیمسالی واحدی تطبیق داده شده اجازه داده می شود (ضمن ابطال کارنامه های تطبیق آنان) پس از تطبیق کارنامه های مذکور با شیوه سالی- واحدی ادامه تحصیل دهند.

2-   به دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که حداقل یک نیسمال تحصیل کرده باشند مشروط بر آنکه در مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان (با انتخاب حداقل 12 واحد به صورت حضوری) و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام کنند اجازه داده شود بیش از حد مجاز انتخاب واحد کنند.

3-   به هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای و دانش آموزان شاخه کاردانش که تا پایان دوره تابستانی موفق به گذراندن درس کارآموزی (فنی و حرفه ای) و یا کارورزی (کاردانش) نشده اند اجازه داده می شود درس مذکور را به صورت حضوری بگذرانند.

4-   به فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه که حداقل معدل مقرر برای ورود به دوره پیش دانشگاهی روزانه را ندارند مشروظ بر آنکه منطقه محل تحصیل آنان فاقد مرکز پیش دانشگاهی نوبت دوم (بزرگسالان) باشد اجازه داده می شود در مرکز پیش دانشگاهی روزانه ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

5-   به دانش آموزان دارای اختلالات حرکتی، ناسازگاری بدنی و عدم تعادل بدنی با ارائه مدارک معتبر اجازه داده شود در امتحانات نهایی علاوه بر وقت قانونی از وقت اضافی استفاده کنند.

6-   اجازه داده شود مدارک فارغ التحصیلان مدارس ایرانی خارج از کشور که قابل پذیرش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور متوقف فیه نمی باشند مجتمع آموزشی تطبیقی ارسال شود تا توسط مجتمع مذکور فارغ التحصیلی دال بر تحصیل در داخل کشور صادر شود. (دفتر امور مدارس خارج از کشور)

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به سازمان آموزش و پرورش استانها ابلاغ به ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی و مدارس دوره متوسطه و پیش دانشگاهی ارسال شود.

 

هادی عزیر زاده

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

شماره 227/400

تاریخ 18/1/82

 

رو نوشت:

- دفتر/ اداره/ سازمان .......................................................................... جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد می گردد.

شایان ذکر است بر اساس رای صادره در 292 جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 13/12/81 (موضوع نامه شماره 8/6750/120-17/12/81 که پیوست می باشد) اجرای بند 4 مصوبه فوق الذکر منوط به رعات مصوبه هیئت محترم وزیران (تجاوز نکردن تعداد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی روزانه از 60 درصد دانش آموزان پایه سوم متوسطه سال قبل) خواهد بود. /ش17/1

 

علی اصغر فانی

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی