رفع ابهام از آيين نامه آموزشي دوره متوسّطه بزرگسالان

 

انتقال سوابق و نمرات دانش آموزي كه از دوره متوسّطه روزانه سالی واحدی به دوره متوسطه بزرگسالان منتقل مي شود.

 برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول

تسري ماده 70 آيين نامه آموزش دوره سه ساله متوسّطه روزانه سالي واحدي جهت دوره متوسّطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد شيوه نيمسالي واحدي

نحوه صدور ديپلم با تطبيق دروس و ديپلم مجدد سالي واحدي

 

جمهوري اسلامي ايران شماره: -

وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 2/2/82

 

شوراي عالي آموزش و پرورش

بسمه تعالی

 

راي صادره در دويست و نود و چهارمين جلسه كميسيون معين

شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/2/82

موضوع رفع ابهام از آيين نامه آموزشي دوره متوسّطه بزرگسالان

 

 

كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش موافقت مي كند دانش آموزي كه از دوره متوسّطه روزانه سالی واحدی به دوره متوسطه بزرگسالان منتقل مي شود، كليه سوابق و نمرات وي به دوره بزرگسالان انتقال مي يابد و چنانچه در زمان فارغ التحصيلي برابر مفاد تبصره 1 ماده 70 آيين نامه آموزشي بزرگسالان حداكثر در دو عنوان درسي آخرين نمره درس وي بين 7 تا 10 (اعم از دوره روزانه یا بزرگسالان ) باشد بتواند از مفاد تبصره مذكور استفاده كند.

 

 

هادي عزيز زاده

رئيس كميسيون معين

 

جمهوري اسلامي ايران شماره: 8/601/

وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 21/2/83

شوراي عالي آموزش و پرورش

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

به پيوست مصوبه دويست و نود و چهارمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/2/82 در خصوص رفع ابهام از آيين نامه آموزشي دوره متوسّطه بزرگسالان موضوع پيشنهاد شماره 14398/423 مورخ 25/12/81 حوزه معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي جهت اجرا ابلاغ مي شود. /خ

هادي عزيززاده

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش

 

شماره: 20276/400

تاريخ 31/2/82

 

رونوشت: دفتر/ اداره كل/ سازمان ................................................................. جهت استحضار و اقدام لازم ايفاد ميگردد.

 

علي اصغر فاني

معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي

 

جمهوري اسلامي ايران شماره: 8/3113/120

وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 1/10/80

شوراي عالي آموزش و پرورش

بسمه تعالی

 

راي صادره در ششصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش

مورخ 29/9/80

در مورد برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول

 

نظر به اينكه ارزشيابي های پيشرفت تحصيلي بخش جدايي ناپذير از فرايند ياد دهي- يادگيري هستند لذا ضروري است در ايام برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول كلاسهاي درس داير و آموزش و تدريس برقرار باشد. در مواردي كه به دليل شرايط خاص منطقه و محدوديت امكانات مدارس، تعطيلي كلاسهاي درس اجتناب ناپذير است، مدارس راهنمايي تحصيلي و متوسّطه مي توانند با اخذ مجوز كتبي از كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه، كلاسهاي درس را تعطيل كنند. در اين صورت مدت زمان برگزاري اين امتحانات نبايد حداكثر از دو هفته تجاوز نمايد و لازم است موضوع قبلاً به اطلاع اولياء دانش آموزان برسد.

 

موضوع: برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول در ششصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/9/80 به تصويب رسيد، صحيح است و به مورد اجرا گذارده شود.

 

مرتضي حاجي

رئيس شوراي عالي و وزير آموزش و پرورش

 

رونوشت:

  • جهت استحضار معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي/ آموزش و پرورش نظري و مهارتي ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند به ادارات، دفاتر و مراجع ذيربط ابلاغ گردد.

 

هادي عزيز زاده

دبير كل شوراي آموزش و پرورش

شماره: 9636/400

تاريخ: 1/10/80

 

رونوشت:

  • به ادارات كل آموزش و پرورش استانها ارسال مي گردد. خواهشند است دستور فرمايند به مناطق تابعه جهت رعايت كامل مفاد مصوبه ابلاغ گردد.

 

علي اصغر فاني

معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي

 

جمهوري اسلامي ايران شماره: 8/10316/400

وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 12/10/79

معاونت آموزشي

اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي

 

با احترام

بازگشت به نامه شماره 5/11882/480 مورخ 25/8/79 "تسري ماده 70 آيين نامه آموزش دوره سه ساله متوسّطه روزانه سالي واحدي" جهت دوره متوسّطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد شيوه نيمسالي واحدي در هشتادو چهارمين جلسه كميسيون معين مورخ 29/9/79 مطرح و بلامانع اعلام مي گردد. /ز

 

علي اصغر فاني

رئيس كميسيون معين و معاون آموزشي

 

رونوشت به انضمام تصاوير پيوست:

-          دفتر آموزشهاي نظري و پيش دانشگاهي

-          دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي

-          دفتر كاردانش و آموزشهاي مهارتي

-          اداره كل مشاوره و بهداشت مدارس

-         برادر مهندس برنج چي دبير كميسيون معين جهت اطلاع

-        

جمهوري اسلامي ايران شماره: 9/20270/400

وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 20/2/82

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتي

از: معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي

به: سازمان آموزش و پرورش استان

موضوع: نحوه صدور ديپلم با تطبيق دروس و ديپلم مجدد سالي واحدي

 

با سلام

با توجه به پرسش مكرر استانها در خصوص نحوه صدور مدارك تحصيلي در سيستمهاي رايانه اي براي متقاضيان مشمول بند3-5 شيوه نامه تطبيق كه بر اساس مقررات براي اخذ ديپلم دوره متوسّطه شيوه سالي واحدي، برخي از دروس رشته مورد نظر را امتحان مي دهند و بقيه دروس آنان به صورت تطبيقي (ضربدري بدون ثبت نمره) پذيرفته ميشود، لازم است در سيستم رايانه اي ، در قسمت مشخصات به صورت داوطلب آزاد و به عنوان بند 3-5 شيوه نامه تطبيق معرفي شوند. به اين ترتيب مطابق آيين نامه هاي مربوط، گواهي نامه فارغ التحصيلي ايشان در رشته اخذ شده بدون معدل ثبت خواهد شد و تبصره شرايط فارغ التحصيلي در سيستم براي ايشان محاسبه نخواهد شد يادآوري مي نمايد كه مشمولين بند 3-5 شيوه نامه تطبيق عبارتند از :

الف- افرادي كه بر اساس بندهاي (3-2)،(3-3) شيوه نامه تطبيق (موضوع بخشنامه شماره 20196/400) مورخ 29/3/81 و بخشنامه شماره 9/20227/400 مورخ 20/8/80) متقاضي اخذ مدرك ديپلم متوسّطه هستند.

ب- دارندگان ديپلم متوسّطه كه اساس بند(1-5) شيوه نامه تطبيق، متقاضي ديپلم در رشته غير متناظر با ديپلم خود مي باشند.

ضمناً افرادي كه در شيوه سالي- واحدي ديپلم اخذ كرده اند و بر اساس ضوابط بند
(1-5) شيوه نامه تطبيق متقاضي اخذ ديپلم غير متناظر با ديپلم خود هستند لازم است در هنگام ثبت سريال شناسنامه در سيستم رايانه اي در قسمت سري، گزينه 60 (ديپلم مجدد) براي ايشان ثبت شود. /ش

 

علي اصغر فاني

معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي